Een tijdperk van paradoxen en uitdagingen

Ja, we leven in complexe tijden, daarmee trappen we een open deur in. Verschillende fenomenen doen zich tegelijkertijd voor : er is de versnelde digitale transformatie, de vergrijzing, de War for Talent, de klimaatverandering, het versnipperde politieke landschap…en daar bovenop kregen we een wereldwijde pandemie die ons allen in een andere werkelijkheid heeft geduwd en ons dwingt om na te denken over onze toekomst, onze rol. Het is een uitnodiging om onszelf en onze organisatie te herdenken.

Leren omgaan met spanningen en conflicten, met stress …hoort daar bij, net als leren omgaan met angst en onzekerheid. Zoals het spreekwoord zegt…


The result of the collective harvesting during a sourcing period within the Chances To Change community

Ingrid Larik

Facilitator of dialogue & collaboration |org designer| "Organisations are conversations" |transformational leadership|Flexvia- 2BeFutureFit-ISW-C2C

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store