The voice as the 'translator' of the stories am I thinking then...although a voice in itself can be soothing, giving comfort...or can make feel uneasy, can neglect you...do we have to listen then with closed eyes ? Surf on the vibrations...the energy wave....the wave of love for all life. Just wondering...

Een tijdperk van paradoxen en uitdagingen

Ja, we leven in complexe tijden, daarmee trappen we een open deur in. Verschillende fenomenen doen zich tegelijkertijd voor : er is de versnelde digitale transformatie, de vergrijzing, de War for Talent, de klimaatverandering, het versnipperde politieke landschap…en daar bovenop kregen we een wereldwijde pandemie die ons allen in een…

Ingrid Larik

Facilitator of dialogue & collaboration |org designer| "Organisations are conversations" |transformational leadership|Flexvia- 2BeFutureFit-ISW-C2C

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store